Chevereto

تماس با ما

این صفحه تماس با ما می باشد. برای ویرایش این صفحه به /content/themes/Peafowl/pages/contact.php بروید و طبق زیر عمل کنید

برای ارسال ایمیل ها به ایمیل شخصی شما کافیست به دنبال کد زیر بگردید

$to = 'example@persianscript.ir';

سپس ایمیل خود را جایگزین example@persianscript.ir کنید